Mierzymy wysoko dla Twojej satysfakcji

Fundusze inwestycyjne dla wymagających

Rodzaje funduszy

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.


Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO)

Fundusz inwestycyjny otwarty to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który zbywa jednostki uczestnictwa w zamian za dokonane wpłaty i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu.

+
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO)

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty – to szczególny rodzaj funduszu otwartego, którego uczestnikami mogą być podmioty ściśle określone w statucie lub spełniające warunki określone w statucie.

+
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ)

Fundusz inwestycyjny zamknięty to osoba prawna, która emituje określoną liczbę certyfikatów inwestycyjnych, będących papierami wartościowymi na okaziciela, świadczących o udziale ich właściciela w majątku funduszu.

+

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Jednym z kryteriów podziału funduszy inwestycyjnych jest podział według rodzaju polityki inwestycyjnej jaką prowadzi fundusz.
Zgodnie z tym kryterium rynek finansowy, w tym Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wyróżnia następujące grupy funduszy:


Fundusze bezpieczne

Inwestują zebrane od Inwestorów środki wyłącznie w instrumenty dłużne o różnym poziomie ryzyka. Ze względu na odmienny poziom ryzyka wyodrębnić można następujące rodzaje funduszy:

zobacz więcej
Fundusze mieszane

Inwestują w różne klasy aktywów, w szczególności w udziałowe papiery wartościowe oraz papiery wartościowe o stałym dochodzie. Ze względu na zróżnicowany poziom zaangażowania …

zobacz więcej
Fundusze akcyjne

Środki funduszy (nawet do 100% aktywów) lokowane są przede wszystkim w akcje lub inne instrumenty udziałowe, takie jak prawa do akcji lub kwity depozytowe.

zobacz więcej
Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Fundusz, którego celem jest wypracowanie dodatniej stopy zwrotu, nie skorelowanej z sytuacją na rynku. Cechą wyróżniającą …

zobacz więcej

Korzyści z funduszy inwestycyjnych

Możliwość doboru funduszu inwestycyjnego przez inwestora pod kątem preferowanej przez niego strategii inwestycyjnej, której często sam nie byłby w stanie realizować.

Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego dzięki większej liczbie różnorodnych instrumentów finansowych, w które lokowane są aktywa funduszu – w przypadku funduszy, które stosują dywersyfikację.

Możliwość udziału w operacjach kapitałowych dostępnych jedynie dla znaczących inwestorów lub dla inwestorów instytucjonalnych

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia doradców inwestycyjnych, którzy zarządzają funduszami.

Niższe koszty w porównaniu do tych, które ponieślibyśmy, inwestując samodzielnie na rynku kapitałowym.

Bezpieczeństwo – fundusz jest instytucją zaufania publicznego, jego działalność lokacyjna jest regulowana ustawowo, a towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają funduszami podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Główne czynniki ryzyka

Ryzyko rynkowe

Związane jest ze zmianami czynników rynkowych, a w szczególności stóp procentowych i koniunktury na rynku papierów wartościowych, których ceny podlegają ogólnym tendencjom krajowym i zagranicznym. Wartość Certyfikatów może ulegać wahaniom z uwagi na krótkoterminowe wahania cen papierów wartościowych oraz możliwości wystąpienia uzasadnionych trendów spadkowych.

Ryzyko niezrealizowania celu inwestycyjnego

Fundusz może nie osiągnąć celu inwestycyjnego w postaci wzrostu wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Ryzyko makroekonomiczne

Wynika ze zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych, które są powiązane ze stanem koniunktury gospodarczej w krajach Europy i na świecie. W warunkach gospodarki rynkowej działalność gospodarcza narażona jest na szereg ryzyk związanych z niebezpieczeństwem zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, różnic kursowych, cen surowców, popytu globalnego. Zmiany czynników makroekonomicznych mogą spowodować pogorszenie się sytuacji na giełdach lub nawet ujemną stopę zwrotu z inwestycji Funduszu i w rezultacie obniżenie Wartości Aktywów Funduszu, a tym samym spadek wartości Certyfikatów.

Ryzyko walutowe

Pojawia się w przypadku dokonywania przez Fundusz inwestycji na rynkach zagranicznych lub inwestycji w lokaty denominowane w walutach obcych, wahania kursu złotego względem walut obcych przekładają się na ceny papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego wyrażone w złotych, co ma swoje odbicie w wartości Certyfikatów Inwestycyjnych.

Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych

Jako jednym z ważniejszych parametrów makroekonomicznych wpływających na kondycję finansową emitentów papierów wartościowych oraz papierów dłużnych. Wzrost stóp procentowych powoduje zwiększenie kosztów finansowych, co z kolei wpływa na obniżenie dochodu pozostającego do dyspozycji co może prowadzić do obniżenia atrakcyjności inwestycyjnej danej lokaty i spadku jej ceny. Wzrost stóp procentowych wpływa ujemnie również na rynkowe ceny papierów wartościowych, powoduje spadek wartości instrumentów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.

Ryzyko zmian regulacji prawnych

W ramach których odbywa się proces gospodarczy oraz podejmowane są decyzje inwestycyjne, w tym zmiany dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany w systemie podatkowym czy w systemie obrotu papierami wartościowymi mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych, których papiery wartościowe wchodzą w skład portfela lokat Funduszu.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Warunkach Emisji poszczególnych serii Certyfikatów Inwestycyjnych w ramach poszczególnych Funduszy.

Instytucje powiązane

Agent Transferowy

Podmiot, który świadczy usługi outsourcingowe dla instytucji finansowych, m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych otwartych. Zakres usług Agenta Transferowego obejmuje m.in.: prowadzenie rejestru uczestników funduszy, nadzorowanie prawidłowego przebiegu transakcji dokonywanych przez uczestników, kontrolę rozliczeń pieniężnych oraz obsługę sieci dystrybucji.

Depozytariusz

Bank wybrany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, który m.in. prowadzi rejestr aktywów funduszu, kontroluje prawidłowość zarządzania funduszem inwestycyjnym oraz ustala wartości aktywów netto funduszu. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych Depozytariuszem może zostać jedynie bank krajowy lub oddział zagranicznej instytucji kredytowej z siedzibą w Polsce, który posiada minimalne fundusze własnych na poziomie 100 mln zł lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Dystrybutor

Podmiot uprawniony, na mocy zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Jednostki uczestnictwa mogą być zbywane bezpośrednio przez fundusz lub za pośrednictwem towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz inne podmioty w tym za pośrednictwem osób fizycznych.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Podmiot działającym na mocy zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, uprawnionym do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi oraz reprezentowania ich w stosunkach z osobami trzecimi. Obecnie w Polsce funkcjonuje 61 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Ciekawostki dotyczące funduszy

Pierwsze fundusze inwestycyjne na świecie
+
Światowe aktywa funduszy
+
Kobiety w świecie funduszy inwestycyjnych
+
Liczba funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2015 roku
+
Fundusze inwestycyjne w liczbach
+